06 - 13 87 33 18

ALGEMEEN


Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de
kopers of opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s,
onderdelen en toebehoren daarvoor.


DEFINITIES


In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto of een
camper;
– de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij
wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan
wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
– de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan
wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of
onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk
afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
– de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen
uitvoeren van werkzaamheden;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren
daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
– de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en
toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in de garantievoorwaarden dat terug te vinden is op de
website van JADO Auto’s;
c. op werkzaamheden.


KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 – De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en
is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig,
indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.


Artikel 1.1. – De inruilauto
De koper verklaard de op de overeenkomst beschreven inruilauto zonder verborgen
technische gebreken te hebben geleverd mits op de overeenkomst anders te zijn vermeld.
Indien er achteraf, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen, wordt geconstateerd dat de
omschreven inruilauto een verborgen technisch gebrek vertoont, is koper aansprakelijk
voor de kosten van de herstelwerkzaamheden aan JADO Auto’s.
Indien koper en verkoper zijn overeengekomen, is koper verplicht de op de overeenkomst
vermelde inruilauto te leveren. Bij het niet nakomen van deze overeenkomst, is JADO Auto’s
gemachtigd deze overeenkomst te ontbinden en 25% annuleringskosten in rekening te
brengen.


Artikel 2 – De overeenkomst


De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.


Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst


In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
toebehoren;
– de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
– de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering
van die auto samen met de eventuele technische of optische gebreken;
– de afleveringskosten van de auto;
– de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
– de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze
derde).
– de wijze van betaling en eventuele aanbetaling, afhankelijk van of de auto direct wordt
afgenomen.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging


1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van ten allen tijde
doorberekend.
2. Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro’s, inclusief BTW en BPM en exclusief
kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden
opgelegd.

Artikel 5 – Het risico voor de auto


De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De
eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke
levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor
rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen
ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan,
ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.


Artikel 6 – Overdracht van de door de klant ingeruilde auto


Indien bij overschrijding van een vermoedelijke leveringstermijn een gevolg is van
overmacht aan de kant van JADO Auto’s, heeft JADO Auto’s het recht de overeenkomst te
ontbinden.


Artikel 7 – Annulering


1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering
kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze
annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te
vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 25% van de koopprijs van de geannuleerde
auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de
verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten
overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de
annulering.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 – De opdracht


De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot
stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke
opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.


Artikel 9 – Klachten


Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de
uitvoering van de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient zich te allen tijde eerst
tot de verkoper/reparateur van JADO Auto’s te wenden. Een geschil over de verkoop van
een auto of over de uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat
koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.


Artikel 10 – Afwijkingen


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die gesloten
wordt met verkoper/reparateur. Door JADO Auto’s gemaakte afwijkingen, aanvullingen dan
wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn per direct van kracht.


Artikel 11 – Toepasselijk recht


1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van
rechtbank Noord-Nederland, tenzij op grond van de wet een andere rechter
dwingendrechtelijk bevoegd is.

Artikel 12 – De rekening


Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.


Artikel 13 – Stallingskosten


Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van
de opdracht de auto niet heeft afgehaald, zal JADO Auto’s stallingskosten in rekening
brengen van € 15,- incl. btw per dag.


Artikel 14 – Retentierecht


De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden
aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met
de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook
uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de
Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur
kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende)
zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen,
heeft gesteld.


Artikel 15 – Vervangen onderdelen


De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter
beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft
verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden
afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze
onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur,
zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.


Artikel 16 – Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de
werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet
in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt,
dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke
daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

GARANTIE

Artikel 17 – Garantieverlening


1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van 3 maanden na
afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende
rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet
handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.


2. JADO Auto’s biedt standaard 3 maanden garantie, tenzij dit anders vermeld wordt bij de
advertentie van de desbetreffende occasion. Standaard garantie houdt in dat de klant
garantie heeft op het draaiende gedeelte van de motor en versnellingsbak. Alle gebreken
die ontstaan en die niets met het draaiende gedeelte te maken hebben zijn uitgesloten van
garantie. De standaard garantie is 3 maanden met een maximaal aantal gereden
kilometers van 5.000 na aflevering. Bij 6 maanden garantie, geldt 10.000 kilometers na aflevering.


Artikel 18 – Reparatie of onderhoud elders tijdens de garantie
De garantie is alléén geldig bij JADO Auto’s. Na het elders laten uitvoeren van onderhoud
en/of reparaties komt te allen tijde de garantie te vervallen. De kosten die elders ontstaan
komen geheel voor eigen rekening van de geregistreerde eigenaar/houder van het
voertuig en worden niet vergoed door JADO Auto’s. Dit geldt ook voor reparaties voor auto’s
die in het buitenland gestrand zijn.


Artikel 19 – Garantiebewijs


De afgesloten garantie wordt vermeld op de autofactuur en op een apart garantieformulier
die de klant ondertekend en meekrijgt bij de aflevering.


Artikel 20 – Herstel van gebreken


De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet
waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten
gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor
rekening van de verkoper. Wanneer het herstel van gebreken gaat om olieverbruik boven
de 1 liter op 1.000 kilometer, biedt JADO Auto’s garantie bij een aankoopbedrag van
minimaal € 4.500,- of meer dan 35% van de originele cataloguswaarde.


Artikel 21 – Vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normaal onderhoud


1. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke
onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor
de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
2. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet,
verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.
Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan
snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
Artikel 22 – Schade aan personen
De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten
gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit
ook voor de koper mochten ontstaan.
Artikel 23 – Naderhand ingebouwde toebehoren
De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten,
alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit
voortvloeiende defecten.
Artikel 24 – Aanvullende All-in garantie
In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte garantiebewijs van 3
maanden, waarvan de particuliere of zakelijke koper verklaart een exemplaar te hebben
ontvangen, wordt deze garantie aangevuld met all-in garantie en geldt ook binnen deze
periode tot een maximum aantal gereden kilometers van 10.000 na aflevering. De garantie
geldt voor de koper zelf en dus niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Bij het all-in
garantiepakket heeft de koper garantie op de motor, versnellingsbak en elektro, piepjes,
rammeltjes, kraakjes en lekkage. Slijtagedelen zijn uitgesloten.


ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 25 – De betaling


1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of
na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van
het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of
girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de
verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke
rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf
het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.
Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde
waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat
daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te
vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een
moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum
een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te
betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de
wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan
(wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 26 – Eigendomsvoorbehoud


De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond
van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet
in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A.
+ casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van
de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds
vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen
hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte
eigendomsvoorbehoud.


Artikel 27 – Aansprakelijkheid


1. De verkoper / opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden
geleden of te lijden schade, van welke aard en /of omvang dan ook, samenhangende met
of voortvloeiende uit de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van
de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen
bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de koper of van derden te gelden
dat de aansprakelijkheid van de verkoper / opdrachtnemer beperkt is tot hetgeen in dit
artikel is bepaald.
2. Indien de verkoper / opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper /
opdrachtnemer ter zake van deze schade uitkeert.


PRIVACYBELEID


Artikel 28 – Persoonsgegevens die wij verwerken
JADO Auto’s verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum,
geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over
uw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via een appbankrekeningnummer.


Artikel 29 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JADO Auto’s gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. JADO Auto’s gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar JADO Auto’s

Artikel 31 – Hoe JADO Auto’s persoonsgegevens beveiligd


JADO Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice!

Artikel 32 – Hoe lang JADO Auto’s persoonsgegevens bewaard


JADO Auto’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)
persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres
> Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden.


Artikel 33 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die JADO Auto’s verwerkt


JADO Auto’s verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)
Artikel 34 – Met welk doel en op basis van welke grondslag JADO Auto’s
persoonsgegevens verwerkt
JADO Auto’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van
uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren. JADO Auto’s verwerkt ook persoonsgegevens
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.


Artikel 35 – Delen van persoonsgegevens met derden


JADO Auto’s verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. JADO Auto’s blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.